2013_pl

Publikacje darmowe 2013

Andrzej Biskupski, Cezary Możeński, Przemysław Malinowski, Ryszard Miduch, Leszek Grochowski
Safety hazard and quality of nitro-chalk fertilizers in relation to the product composition and the granulation method
Zagrożenie bezpieczeństwa oraz jakość nawozów saletrzanych w zależności od składu produktu i metody granulacji
Please cite as: Przem. Chem. 2013, 92, 12, 2186.

Publikacja w formacie dokumentu PDF (Portable Document Format) – Biskupski_Mozenski_PCH 12_2013


Maria Mucha, Iwona Michalak, Michał Tylman
Hybrid polylactide composites for medical applications
Hybrydowe kompozyty PLA do zastosowań medycznych
Please cite as: Przem. Chem. 2013, 92, 11, 2006.

Publikacja w formacie dokumentu PDF (Portable Document Format) – Mucha_PCH 11_2013


Anna Wojtala, Krystyna Czaja, Marek Sudoł
Thermooxidative and atmospheric ageing of low-density polyethylene modified with allylurea
Termooksydacyjne i atmosferyczne starzenie polietylenu małej gęstości modyfikowanego allilomocznikiem
Please cite as: Przem. Chem. 2013, 92, 10, 1798.

Publikacja w formacie dokumentu PDF (Portable Document Format) – Wojtala_Czaja_Sudol_PCH 10_2013


Juliusz Pernak
Biological activity of the salts containing a quaternary nitrogen atom
Aktywność biologiczna soli zawierających czwartorzędowy atom azotu
Please cite as: Przem. Chem. 2013, 92, 9, 1653.

Publikacja w formacie dokumentu PDF (Portable Document Format) – Pernak_PCH 09_2013


Justyna Mamnicka, Wojciech Czajkowski, Magdalena Kiwała, Grażyna Janowska
Use of polyhexamethyleneguanidine in application of UV absorbers for textiles with antimicrobial properties
Zastosowanie poliheksametylenoguanidyny w procesie aplikacji absorberów UV w celu uzyskania wyrobów włókienniczych o właściwościach bakteriobójczych
Please cite as: Przem. Chem. 2013, 92, 8, 1494

Publikacja w formacie dokumentu PDF (Portable Document Format) – Mamnicka_i_inni_PCH 08_2013


Izydor Drela, Jan Masalski, Karol Nitsch, Tomasz Piasecki, Ireneusz Sowa, Bogdan Szczygieł
Decrease in protective capacity of rubber lining after long-term use in flue gas desulfurization scrubber
Obniżenie zdolności ochronnej wykładziny gumowej w absorberze instalacji odsiarczania spalin po długotrwałej eksploatacji
Please cite as: Przem. Chem. 2013, 92, 7, 1372.

Publikacja w formacie dokumentu PDF (Portable Document Format) – Drela_Masalski_P_Chem_7-2013


Amelia Woynarowska, Jerzy Baron, Stanisław Kandefer, Witold Żukowski
Combustion of electronic waste in the reactor with bubbling fluidized bed
Charakterystyka procesu spalania odpadów elektronicznych w reaktorze z pęcherzowym złożem fluidalnym
Please cite as: Przem. Chem. 2013, 92, 6, 997.

Publikacja w formacie dokumentu PDF (Portable Document Format) – Woynarowska_i_inni_PCh 06_2013


Daniel Markiewicz, Arkadiusz Szymanek
Use of sodium compounds for desulfurization and reduction of nitrogen oxides of the flue gases from circulating fluidized bed combustion
Zastosowanie związków sodowych do procesu odsiarczania i redukcji tlenków azotu w strumieniu spalin na stanowisku z cyrkulacyjną warstwą fluidalną
Please cite as: Przem. Chem. 2013, 92, 5, 655.

Publikacja w formacie dokumentu PDF (Portable Document Format) – Markieiwcz_Szymanek_PCH 05_2013


Iwona Dams, Michał Chodyński, Małgorzata Krupa, Anita Pietraszek, Andrzej Kutner
A novel convergent synthesis of travoprost and bimatoprost
Nowa konwergentna strategia syntezy trawoprostu i bimatoprostu
Please cite as: Przem. Chem. 2013, 92, 4, 522.

Publikacja w formacie dokumentu PDF (Portable Document Format) – Dams_PCh 04_2013


Krzysztof Formela, Marcin Bogucki, Andrzej Stasiek, Magdalena Cysewska, Józef T. Haponiuk
Characteristics of continuous thermomechanical devulcanization of waste rubber with experimental design
Charakterystyka procesu ciągłej dewulkanizacji termomechanicznej odpadów gumowych z zastosowaniem metod doświadczalnych
Please cite as: Przem. Chem. 2013, 92, 3, 342.

Publikacja w formacie dokumentu PDF (Portable Document Format) – Formela_Bogucki_PCH 03_2013


Jarosław Janik, Wiesław Hreczuch, Arkadiusz Chruściel, Krystyna Czaja, Henryk Wojdyła
Progress in polyoxypropylation of alcohols
Postęp w polioksypropylenowaniu alkoholi
Please cite as: Przem. Chem. 2013, 92, 235.

Publikacja w formacie dokumentu PDF (Portable Document Format) – Janik_i_inni_PCh 02_2013


Alina Rejman-Burzyńska, Eugeniusz Jędrysik, Maksymilian Gądek
Concept of the plant for upgrading biogas to biomethane
Koncepcja instalacji do uzdatniania biogazu do biometanu
Please cite as: Przem. Chem. 2013, 92, 1, 68.

Publikacja w formacie dokumentu PDF (Portable Document Format) – Rejman-Burzynska_PCh 01_2013