o nas

„Przemysł Chemiczny” jest najstarszym polskim czasopismem chemicznym, wydawanym od 1917 r. Czasopismo od 1964 r. jest notowane na tzw. liście filadelfijskiej najlepszych naukowych pism świata. Ostatni znany impact factor pisma (za 2014 r.) wynosi 0,399. Spośród siedmiu polskich naukowych pism chemicznych notowanych na liście filadelfijskiej tylko „Przemysł Chemiczny” jest publikowany po polsku, realizując misję sformułowaną przez założyciela – prof. dr h.c. Ignacego Mościckiego, by pismo służyło szczególnie polskiemu inżynierowi chemikowi w przemyśle jako źródło wiedzy o postępie w technologii i inżynierii chemicznej na świecie i w Polsce. Pismo ukazuje się raz w miesiącu na papierze kredowym w średniej objętości co najmniej 196 stron (+ 4 strony okładki, w 2015 r. średnio 197 stron/zeszyt) w pełnym kolorze i dostępne jest w prenumeracie, którą można zamówić mailem, poprzez Internet, faksem, listownie lub telefonicznie. Można je nabywać również w wersji elektronicznej. Baza artykułów w wersji elektronicznej (jako pliki PDF) od 1993 r. jest dostępna dla prenumeratorów za 88,56 zł brutto rocznie. Pełne teksty artykułów opublikowanych w latach 1993−2015 dostępne są na witrynie Wydawnictwa SIGMA-NOT. Baza internetowa zawiera ponad 4100 artykułów i ponad 26000 stron i będzie stopniowo poszerzana o kolejne roczniki archiwalne. Miesięcznik adresowany jest do menedżerów krajowego przemysłu chemicznego, inżynierów i technologów w przemyśle, projektantów w biurach projektowych oraz pracowników naukowych w instytutach naukowo-badawczych i na wyższych uczelniach oraz studentów chemii. Wszystkie publikowane prace poddawane są recenzji. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznaje autorom opublikowanych prac 15 pkt za każdy artykuł (tzw. lista A czasopism). Artykuły referowane są przez Chemical Abstracts (cover-to-cover), Referativnyi Zhurnal Khimiya a także gromadzone w bazach SCOPUS, RAPRA (Wlk. Brytania), TEMA® (Niemcy), Baztech (Polska).

Od 2010 r. nasze czasopismo nie otrzymuje dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W tej sytuacji nasza Redakcja przyjmuje do druku tylko publikacje sponsorowane przez instytucję Autora lub Autorów. Koszty druku wynoszą 500,- zł netto za stronę publikacji w druku. Dla przeciętnej publikacji oznacza to koszt w wysokości 2000,- zł netto (2460,- zł brutto) dla publikacji czterostronicowej w druku. Odpowiednio dla publikacji pięciostronicowej koszt wynosi 2500,- zł netto (3075,- zł brutto). Publikacje sponsorowane są drukowane zazwyczaj po 2 lub 3 miesiącach od zgłoszenia.