Informacje o czasopiśmie

„Przemysł Chemiczny” jest najstarszym polskim czasopismem chemicznym, wydawanym od 1917 r. Czasopismo od 1964 r. jest notowane na tzw. liście filadelfijskiej najlepszych naukowych pism świata. Ostatni znany impact factor pisma (za 2013 r.) wynosi 0,367. Spośród siedmiu polskich naukowych pism chemicznych notowanych na liście filadelfijskiej tylko „Przemysł Chemiczny” jest publikowany po polsku, realizując misję sformułowaną przez założyciela – prof. dr h.c. Ignacego Mościckiego, by pismo służyło szczególnie polskiemu inżynierowi chemikowi w przemyśle jako źródło wiedzy o postępie w technologii i inżynierii chemicznej na świecie i w Polsce. Pismo ukazuje się raz w miesiącu na papierze kredowym w objętości co najmniej 80 stron (+ 4 strony okładki, w 2014 r. średnio 197 stron/zeszyt) w pełnym kolorze i dostępne jest w prenumeracie, którą można zamówić mailem, poprzez Internet, faksem, listownie lub telefonicznie. Można je nabywać również w wersji elektronicznej. Baza artykułów w wersji elektronicznej (jako pliki PDF) od 1982 r. jest dostępna na płytach CD w cenie 49,20 zł za rocznik. Pełne teksty artykułów opublikowanych w latach 1993—2014 dostępne są na witrynie Wydawnictwa SIGMA-NOT. Baza internetowa naszych artykułów zawiera 3722 publikacji o 23728 stronach i będzie stopniowo poszerzana o kolejne roczniki archiwalne wstecz. Miesięcznik adresowany jest do menedżerów krajowego przemysłu chemicznego, inżynierów i technologów w przemyśle, projektantów w biurach projektowych oraz pracowników naukowych w instytutach naukowo-badawczych i na wyższych uczelniach oraz studentów chemii. Wszystkie publikowane prace poddawane są recenzji. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dofinansowuje wydawanie Czasopisma i przyznaje autorom opublikowanych prac 15 pkt. za każdy artykuł. Artykuły referowane są przez Chemical Abstracts (cover-to-cover), Referativnyi Zhurnal Khimiya a także gromadzone w bazach SCOPUS, Baztech, RAPRA (Wk. Brytania) i TEMA® (Niemcy).