o czasopiśmie

„Przemysł Chemiczny” jest najstarszym polskim czasopismem chemicznym, wydawanym od 1917 r. Czasopismo od 1964 r. jest notowane na tzw. liście filadelfijskiej najlepszych naukowych pism świata. Ostatni znany impact factor pisma (za 2021 r.) wynosi 0,490. Nasz współczynnik SNIP (Source Normalized Impact per Paper) za 2019-21r. wynosi 0,121. Spośród siedmiu polskich naukowych pism chemicznych notowanych na liście filadelfijskiej tylko „Przemysł Chemiczny” jest publikowany po polsku, realizując misję sformułowaną przez założyciela – prof. dr h.c. Ignacego Mościckiego, by pismo służyło szczególnie polskiemu inżynierowi chemikowi w przemyśle jako źródło wiedzy o postępie w technologii i inżynierii chemicznej na świecie i w Polsce. Pismo ukazuje się raz w miesiącu na papierze kredowym w pełnym kolorze i dostępne jest w prenumeracie, którą można zamówić mailowo pod adresem przenumerata@sigma-not.pl lub przemyslchemiczny@sigma-not.pl ewentualnie faksem. Można je nabywać również w wersji elektronicznej. Pełne teksty artykułów opublikowanych w latach 1986−2021 dostępne są na witrynie Wydawnictwa SIGMA-NOT. Miesięcznik adresowany jest do menedżerów krajowego przemysłu chemicznego, inżynierów i technologów w przemyśle, projektantów w biurach projektowych oraz pracowników naukowych w instytutach naukowo-badawczych i na wyższych uczelniach oraz studentów chemii. Wszystkie publikowane prace poddawane są recenzji.

Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Chemiczny” otrzymuje 70 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Jeśli artykuł będzie opublikowany w czasopiśmie przypisanym do dyscyplin „A” i „B”, ale zachowa związek naukowy z dyscypliną „C”, wówczas będzie można zaliczyć go jako osiągnięcie w ramach dyscypliny „C”. Przypisanie czasopism do dyscypliny niczego nie przesądza, a jedynie ułatwia ocenę (wg Wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych MNiSzW z dnia 31 sierpnia 2019 r.). Artykuły referowane są przez Chemical Abstracts (cover-to-cover), Referativnyi Zhurnal Khimiya a także gromadzone w bazach SCOPUS, RAPRA (Wlk. Brytania), TEMA® (Niemcy), Baztech (Polska).

Od 2010 r. nasze czasopismo nie otrzymuje dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W tej sytuacji nasza Redakcja przyjmuje do druku tylko publikacje sponsorowane przez instytucję Autora lub Autorów. Publikacje sponsorowane są drukowane zazwyczaj w terminie 3 – 8 miesięcy od momentu zgłoszenia (czas może ulec zmianie w zależności od liczby zgłoszonych publikacji i terminu otrzymania pozytywnych recenzji). Od października 2019 r.  publikacje naukowe w naszym czasopiśmie są dostępne w trybie „open access” na portalu www.sigma-not.pl. Dla uzyskania dostępu do treści artykułów konieczne jest wcześniejsze zarejestrowanie się jako użytkownik portalu.

Autorów artykułów informujemy, że potwierdzamy ich otrzymanie w czasie do trzech dni. Przy braku potwierdzenia wpływu publikacji do redakcji, prosimy o pilny kontakt.