wymagania dla autorów


WYMAGANIA DLA AUTORÓW

Przemysł Chemiczny” jest miesięcznikiem naukowo-technicznym (impact factor za 2018 r. 0,428), w którym są publikowane w języku polskim prace naukowo-badawcze oraz problemowo-przeglądowe z zakresu szeroko rozumianej chemii przemysłowej i dziedzin pokrewnych (materiałoznawstwo, aparatura chemiczna i pomiarowa, bezpieczeństwo procesowe, ochrona środowiska, gospodarka surowcami i energią, chemia rolna). Oprócz tego publikowane są listy do redakcji (zwłaszcza o charakterze dyskusyjnym lub polemicznym), krótkie informacje o aktualnych wydarzeniach w polskim przemyśle chemicznym i komentarze do tych wydarzeń, informacje o postępie w zakresie chemii przemysłowej na świecie, sprawozdania z konferencji naukowo-technicznych, zjazdów, kongresów, sympozjów i wystaw, recenzje książek z zakresu chemii i nauk pokrewnych, biografie wybitnych chemików naukowców i/lub działaczy gospodarczych, wspomnienia pośmiertne, wywiady z wybitnymi ludźmi nauki, techniki lub polityki a także informacje o działalności Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego oraz o działalności krajowych przedsiębiorstw i zakładów chemicznych. W Czasopiśmie zamieszczane są także artykuły sponsorowane oraz reklamy. W celu utrzymania wysokiego poziomu Czasopisma a także usprawnienia cyklu wydawniczego Redakcja prosi PT Autorów o stosowanie się do następujących zasad przy przygotowywaniu artykułów do druku.

Artykuły naukowo-badawcze i problemowo-przeglądowe, a także listy do redakcji o charakterze polemicznym powinny dotyczyć tematów ważnych z naukowego lub przemysłowego punktu widzenia i stwarzać nadzieję, że wzbudzą zainteresowanie Czytelników. Artykuły powinny być napisane zwięźle (bez powtórzeń), poprawną polszczyzną i mieć określoną myśl przewodnią. W szczególności w ich układzie powinien być wyróżniony wstęp (cel pracy), rozwinięcie tematu oraz podsumowanie i wnioski. W pracach badawczych powinna być wyodrębniona część doświadczalna, zawierająca względnie dokładny wykaz surowców (z podaniem ich czystości i producenta) oraz opis stosowanej aparatury, technik pomiarowych, metod analitycznych oraz metod numerycznego opracowania wyników pomiarów. Artykuły powinny być skoncentrowane wokół jednego zagadnienia, którego rozwiązanie lub przedstawienie jest ich głównym celem.

     Redakcja przyjmuje do publikacji tylko prace oryginalne, niepublikowane wcześniej w innych czasopismach ani materiałach konferencji (kongresów, sympozjów), chyba że publikacja jest zamawiana przez Redakcję. Artykuł przekazany do Redakcji nie może być ani opublikowany w całości lub części, ani równocześnie przekazany do opublikowania w innym czasopiśmie. Fakt nadesłania pracy do Redakcji uważa się za jednoznaczny z oświadczeniem Autora, że warunek ten jest spełniony. Z chwilą otrzymania artykułu przez Redakcję następuje przeniesienie praw autorskich na Wydawcę (Redakcję), która ma odtąd wyłączne prawo do korzystania z utworu, rozporządzania nim i zwielokrotniania dowolną techniką, w tym elektroniczną oraz rozpowszechniania. Bez zgody Wydawcy (Redakcji) artykuł nie może być reprodukowany w żadnej postaci ani tłumaczony. Za publikację prac naukowo-badawczych Wydawca nie płaci honorarium autorskiego, druk publikacji naukowej związany jest z pewnymi kosztami, których ok. 50% musi ponieść instytucja Autora, bowiem przychody redakcji z tytułu prenumeraty i reklam drukowanych w naszym czasopiśmie pokrywają tylko ok. 50% kosztów. Honorarium autorskie jest wypłacane jedynie w przypadku, gdy praca problemowo-przedmiotowa została przez Redakcję zamówiona.
Artykuł powinien być dostarczony do redakcji w formie wydruku komputerowego, w dwóch egzemplarzach oraz pliku na płycie CD/DVD, bądź w postaci załącznika (attachment) dołączonego do e-maila. Jeżeli artykuł zgłaszany jest drogą elektroniczną należy oczekiwać potwierdzenia jego otrzymania przez redakcję (z podaniem nr ewidencyjnego zarejestrowanego artykułu). W przypadku nie otrzymania przez Autora takiego potwierdzenia należy najpóźniej po 3 dniach porozumieć się z redakcją w sprawie zgłaszanego artykułu. Wydruk w formacie A4 powinien mieć znormalizowaną liczbę wierszy i znaków w wierszu (32 wiersze po ok. 80 znaków w wierszu). Między wierszami należy zachować 1 interlinię. Wielkość czcionki 13 punktów. Objętość artykułów naukowo-badawczych nie powinna przekraczać 12 tak znormalizowanych stron maszynopisu, a artykułów przeglądowych 20 stron włącznie z tabelami, rysunkami, wzorami i spisem literatury. Możliwy jest druk dłuższych publikacji ale ich Autorzy muszą mieć świadomość, że oznaczać to będzie wyższe koszty druku, bowiem wynoszą one 500,- zł netto za stronę publikacji w druku. Wydruki powinny być jednostronne. W tekście można zaznaczyć te elementy lub fragmenty, które należy szczególnie wyróżnić (kursywą, pogrubieniem lub kolorem). Przypisy uzupełniające i wyjaśniające tekst podstawowy powinny być napisane na dole strony, na której występują. Zaleca się umiar w stosowaniu przypisów. Tytuł artykułu należy podać w języku angielskim i polskim. Praca powinna zawierać streszczenie i w języku angielskim i polskim. Streszczenie powinno być krótkim, trój- lub czterozdaniowym wyrażeniem najważniejszych myśli artykułu i podsumowaniem wyników pracy, napisanym w formie bezosobowej.
Wzory powinny być pisane bardzo czytelnie. Litery greckie należy opisać na marginesach (np. β – beta). Wyraźnie należy zróżnicować liczbę „0” i dużą literę „O”. Szczególnie czytelny powinien być zapis potęg i indeksów. Wzory i równania chemiczne należy przygotować specjalnym edytorami (np. ChemWin, ISIS Draw 2.2) i zapisać w powszechnie używanym formacie graficznym (np. tiff, gif, jpg). We wzorach i w tekście należy stosować jednostki Międzynarodowego Układu Jednostek SI. Jednostki w tabelach i w opisach rysunków należy podać po przecinku, a nie w nawiasach.
Tytuł i śródtytuły powinny być możliwie krótkie, lapidarnie ujmujące treść artykułu lub rozdziału. Śródtytułów nie należy numerować lecz oznaczyć ich rodzaj na marginesie (np. I rzędu, II rzędu, III rzędu).

Tabele, podpisy pod rysunkami i rysunki, ilustracje (w wymienionej kolejności) powinny znajdować się poza tekstem (na oddzielnych stronach), a na marginesie wydruku tekstu powinny być zaznaczone proponowane miejsca ich włamania. Zaleca się zestawianie wyników pomiarów lub różnych właściwości w formie tabelarycznej. Tabele powinny być ponumerowane cyframi arabskimi. Tytuł tabeli w języku angielskim i polskim powinien znajdować się nad tabelą. Nie stosuje się skrótu „tab.” ani w tytule, ani w tekście artykułu. (Jeśli w artykule jest tylko jedna tabela, to nie wpisuje się „1”). Tabele nie powinny być zbyt rozbudowane. Pożądane jest, aby mieściły się w szerokości szpalty lub kolumny druku (podstawa 8,5 cm lub 17,5 cm). W tabelach powinny być zaznaczone te rubryki, które należy wyróżnić za pomocą koloru.
Podpisy pod rysunkami powinny być zestawione na oddzielnej stronie. Wszystkie wykresy, rysunki i fotografie nazywa się rysunkami i numeruje kolejno (jeśli jest tylko 1 rysunek nie wpisuje się „1”), podając na każdym nazwisko Autora. Po skrócie Rys. należy wpisać numer rysunku lub fotografii, tytuł, a następnie stosowane na ilustracji oznaczenia. Jeśli oznaczenia zostały objaśnione w tekście, należy wpisać sformułowanie „oznaczenia objaśniono w tekście”.
Rysunki powinny być optymalnie szczegółowe. W rysunkach należy unikać słów obcojęzycznych, zastępując je polskimi odpowiednikami. Opisy rysunków podawane przy osiach x, y powinny być z dużej litery, a jednostka po przecinku (bez nawiasu kwadratowego).
Na przykład: Masa, g
Elementy rysunków powinny być opisane symbolami (wersaliki), a rozwinięcie oznaczeń symboli przeniesione do podpisu. Opisywanie rysunku pełnym tekstem jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy ma to ważne uzasadnienie merytoryczne. Jest to uwarunkowane dążeniem redakcji, aby rysunek zmieścił się na jednej szpalcie lub w szerokości jednej kolumny (podstawa 8,5 cm lub 17,5 cm). Pożądane typy rysunków to: wykresy liniowe, słupkowe, blokowe. Przy wykonywaniu rysunku można zaproponować użycie kolorów w różnym nasyceniu oraz różne odcienie szarości. Rysunki powinny być wykonane komputerowo i dostarczone wraz z wydrukami i dyskietką. Jeśli Autor nie dysponuje kolorową drukarką, wystarczy dokładny opis gradacji kolorów na wydruku. Przy wykonywaniu rysunku do publikacji należy zwracać uwagę na to by nie stosować zbyt cienkich linii i małych czcionek w opisach osi, bowiem po zmniejszeniu mogą się one stać nieczytelne.
Fotografie mogą być kolorowe lub czarno-białe. Winny być one kontrastowe, wykonane na papierze błyszczącym w formacie pocztówkowym. Fotografie mogą być dostarczone w formie: odbitek fotograficznych wykonanych na błyszczącym papierze w formacie pocztówkowym, reprodukcji drukowanych na papierze kredowym, np. wyciętych z czasopism i katalogów w wysokiej jakości druku lub też pliku na płycie CD/DVD w powszechnie akceptowanych formatach (np. tiff, gif, jpg, bmp).
Przed LITERATURĄ można umieścić podziękowania, informacje o grantach, projektach lub stypendiach, w ramach których wykonano pracę, informacje o finansowaniu.
Literatura cytowana powinna być umieszczana na końcu artykułu, uporządkowana w kolejności cytowania w tekście i kolejno ponumerowana, numery cytowanych w spisie pozycji powinny znajdować się w nawiasie kwadratowym. W tekście numerację odnośników należy wpisywać w indeksie górnym i zamknąć ją nawiasem okrągłym. Tytuły czasopism naukowych należy podawać w wersji skróconej zgodnie z zasadami Chemical Abstract (czyli: inicjał imienia (jeśli 2 lub 3 imiona, to inicjały bez spacji), nazwisko, tytuł czasopisma rok (nie rozdziela się ich przecinkiem), tom (bold), nr zeszytu (jeśli jest), strona. W przypadku pozycji literaturowych pisanych cyrylicą zaleca się stosować zasady transkrypcji przyjęte przez Chemical Abstract. Nie należy stosować tzw. automatycznego spisu literatury cytowanej. Literatura powinna zawierać podstawowe elementy opisu bibliograficznego wg podanych przykładów (1. książka, 2. czasopismo, 3. materiały konferencyjne, 4. praca doktorska, 5. materiały reklamowe firmy, 6. patent, 7. Dziennik Ustaw, 8. rozporządzenie, 9. dyrektywa, 10. adres internetowy):
[1] H. Jankowska, A. Świątkowski, J. Choma, Węgiel aktywny, WNT, Warszawa 1985 r.
[2] S. Neffe, R. Stankiewicz, Przem. Chem. 2000, 79, 255.
[3] W. Ciesińska, J. Zieliński, Materiały IX Seminarium „Tworzywa Sztuczne w Budowie Maszyn”, Kraków, 27—29 września 2000, 61.
[4] R. Brzozowski, Badanie selektywności kształtu w reakcjach syntezy diizopropylonaftalenów prowadzonych w obecności katalizatorów glinokrzemianowych, praca doktorska, Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa 2001 r.
[5] GRYFSKAN Sp. z o.o., Hajnówka, Prospekt firmowy.
[6] Zgł. pat. pol. P-344 539 (2000).
Pat. pol.
Pat. USA
[7] Dz.U. 2004, nr 19, poz. 177.
[8] Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu, Dz.U. nr 119, poz. 765, 2008 r.
[9] Dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi, Dz.Urz. Unii Europejskiej L 134, 114.
[10] http://www.spirulina.pl, dostęp 15 marca 2013 r.
[11] DOI: 10.14314/polimery.2016.031

Imię i nazwisko Autora lub Autorów (bez tytułów naukowych i zawodowych) należy umieścić w lewym górnym rogu pierwszej strony. Na dole strony jako przypis (*) powinien być wskazany Autor (gdy jest ich więcej niż jeden) lub adres do korespondencji z podaniem miejsca pracy Autora, adres pocztowy z kodem, telefon, faks i adres elektroniczny (e-mail). Do publikacji należy załączyć notki biograficzne Autorów oraz ich fotografie typu jak do paszportu. Notka biograficzna Autora powinna zawierać informacje o roku ukończenia i rodzaju uczelni, którą ukończył Autor, obecnym miejscu pracy i zajmowanym stanowisku oraz określenie specjalności naukowej. Dopuszcza się informacje o roku i miejscu uzyskania tytułów i stopni naukowych oraz posiadanych uprawnieniach zawodowych (stopień specjalizacji zawodowej inżyniera, ekspert UNIDO, rzeczoznawca np. SITPChem). Fotografie Autorów mogą być przekazane redakcji w formie elektronicznej w jednym z powszechnie używanych formatów graficznych (np. JPG) na płycie CD/DVD lub przesłane e-mailem (rozdzielczość 300 DPI, pliki powyżej 200 kB).
Wszystkie zgłoszone do druku prace naukowo-badawcze i problemowo-przeglądowe (w tym także artykuły sponsorowane) poddawane są recenzji. Recenzentem jest zazwyczaj jeden z Redaktorów, ale dopuszcza się również recenzje zewnętrzne w uzasadnionych przypadkach. Opinia Recenzenta jest przekazywana Autorowi do ustosunkowania się w terminie zazwyczaj nie dłuższym niż 1 miesiąc. Jeśli praca wymaga poprawek i/lub uzupełnień, to Autor winien wprowadzić je w czasie nie dłuższym niż 1 miesiąc. Niezwrócenie poprawionej pracy w tym terminie oznaczać będzie druk publikacji w terminie dłuższym niż 3 miesiące. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania poprawek językowych (stylistycznych) oraz skracania artykułów w przypadku występowania w nich powtórzeń i rozwlekłości.
Notatki informacyjne, recenzje, wywiady, sprawozdania i komentarze przygotowywane są w zasadzie wyłącznie na zamówienie Redakcji lub z inicjatywy Autorów po wstępnym (np. telefonicznym) uzgodnieniu tematyki, zakresu i objętości opracowania. Podobnie jak w przypadku artykułów naukowo-badawczych i problemowo-przeglądowych, prawa autorskie do publikacji zostają przeniesione na Wydawcę (Redakcję) po przekazaniu pracy do druku. Na każdy przedruk tych publikacji wymagana jest pisemna zgoda Redakcji. Za napisanie na zamówienie notatek informacyjnych, wywiadów, sprawozdań, recenzji, komentarzy itp. wypłacana jest „wierszówka” po opublikowaniu pracy. W przypadku recenzji książek Autor zamiast honorarium uzyskuje prawo do nieodpłatnego zatrzymania egzemplarza książki, jeśli był on dostarczony przez Redakcję i/lub honorarium.
Artykuły można dostarczać:
• bezpośrednio do siedziby redakcji,
• pocztą pod adresem do korespondencji,
• e-mailem na adres redakcji.
Przesłanie artykułu do redakcji faksem jest niecelowe, gdyż często fragmenty jego tekstów i ilustracji są nieczytelne. Natomiast jest dopuszczalne (w uzgodnieniu z redakcją) przesłanie faksem drobnych uzupełnień lub wyjaśnień.
W momencie dostarczenia artykułu do redakcji Autor (Autorzy) powinien dołączyć formularz „zgłoszenia publikacji”, w którym podane będą:
• imię i nazwisko, tytuł zawodowy i naukowy,
• nazwę i adres instytucji, w której praca została wykonana,
• numery telefonów i faksu, służbowy, komórka,
• adres poczty elektronicznej,
• adres domowy
a w przypadku wypłaty honorarium także:
• dane do wypełnienia PIT-11 (pełny adres zameldowania – adres, kod pocztowy, miasto, gmina, powiat, województwo, poczta, prowadzenie działalności gospodarczej), data urodzenia, NIP, PESEL, właściwy Urząd Skarbowy),
• nazwę banku i numer konta bankowego, na które należy wpłacić honorarium,
• dane instytucji Autora do wystawienia faktury (oficjalna nazwa, oficjalny adres, numer NIP). W przypadku uczelni jest często adres jej rektoratu.
We wszystkich sprawach budzących wątpliwości prosimy kontaktować się z Redakcją telefonicznie pod numerem (22) 818-51-71, (22) 818-72-86, komórką +48 600-826-088 lub przez pocztę elektroniczną (e-mail: przemyslchemiczny@sigma-not.pl).